لیست پلان های اشتراک


اشتراک ماهانه

  • 89900 تومان
  • 31 روز
  • ترافیک نامحدود
  • محدودیت تعداد دانلود در روز 12
  • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک 372

اشتراک سالانه

  • 899000 تومان
  • 365 روز
  • ترافیک نامحدود
  • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
  • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود